S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

» Všeobecné obchodné podmienky
VOP

Orgán dozoru:  

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B - 89, 011 79  Žilina 1    Odbor výkonu dozoru a Právny odbor  tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39 
 
Štátna veterinárna a potravinová správa
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
Jedľová 44, 010 04 Žilina 4 tel.č. 041 763 2963, 763 1235
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žilina
V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
Tel.č. 041/7233843-5
Prevádzkovateľ stránky 

ZBERNÉ Teplička, s.r.o.

Poľnohospodárska 

013 01 Teplička nad Váhom

info@tothem.sk 

IČO: 45 510 717

DIČ: 2023019537

tel. kontakt: +421948199128

Základné ustanovenia  

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť ZBERNÉ Teplička s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  52796/L ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.tothem.sk v sekcii „Kontakt“.

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Tovarom sú produkty, ktoré sú predmetom zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo spotrebiteľa je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho alebo spotrebiteľa na základe špecifikácie danej kupujúcim alebo spotrebiteľom a za ktorý môže byť predávajúcim vyžiadaný peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny.

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti.

Dátumom spotreby sa označuje potravina, ktorá z mikrobiologického hľadiska podlieha rýchlej skaze, a preto môže v krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.

Objednávka, Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom objednávkového formulára internetových obchodov www.tothem.sk je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pritom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
 • Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu;
 • Množstvo objednávaného tovaru;
 • Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
 • Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

Objednávka zaniká: a) odmietnutím objednávky  zo strany internetového obchodu www.tothem.sk, b) márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky. 

Po akceptácií objednávky je zákazník povinný zaplatiť kúpnu cenu (vrátane všetkých nákladov na balné a poštovné), ak ju už nezaplatil v procese objednávky, a následne je predávajúci povinný dodať objednaný tovar. 

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti ZBERNÉ Teplička s.r.o. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť ZBERNÉ Teplička s.r.o. povinná prijať.  

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

Dodacie podmienky

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade povšimnutia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@tothem.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 199 128, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo, ku nemu, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo ku tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa ku nemu vzťahujú najneskôr spolu s tovarom, v písomnej alebo elektronickej forme, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva ku tovaru v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Miesto dodania

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené kupujúcim v registračnom, resp. objednávkovom formulári na internetovej stránke obchodu.

Dodacia lehota

Štandardná dodacia doba je od 3 do 7 pracovných dní, môže sa však individuálne meniť podľa dostupnosti produktov.

Ak je tovar „Skladom u dodávateľa“, bude objednávka kupujúceho vybavená do 5 pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania závisí aj od prevzatia zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR je možné len po predchádzajúcom, dodatočnom písomnom schválení, za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pri výbere spôsobu zaplatenie kúpnej ceny vopred na účet ZBERNÉ Teplička s.r.o., začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti ZBERNÉ Teplička, s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Spôsob a cena prepravy do miesta dodania

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim alebo spotrebiteľom bude tovar pripravený u vopred dohodnutého subjektu alebo na odbernom mieste.

Aktuálne ponúkané spôsoby a ceny prepravy:

 • DPD kuriér - 3,95€ 
 • Packeta.sk - 2,75€
 • Balík na poštu - 4,99€

V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 30 kg a tovar väčších, netypických rozmerov) si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom bude predávajúci informovať kupujúceho alebo spotrebiteľa telefonicky pred uzavretím zmluvného vzťahu.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Ceny a Platobné podmienky

Ceny uvedené na webovom sídle stránky www.tothem.sk, platia výhradne na nákup prostredníctvom webového sídla. Súčasťou ceny nie sú náklady na dodanie tovaru a balné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené inak v popise produktu.

Ceny tovaru a služieb (napríklad poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka v deň objednávky.

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. 

Špeciálne ponuky tovaru, ako akcie a výpredaj sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo kým sa uvádza pri zvýhodnenej cene.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodávaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke(platí iba pre vybrané spôsoby dopravy);

 • platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v ojbednávke(platí iba pre vybrané spôsoby dopravy);

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;

 • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments, a.s. Kupujúci bude na platobnú bránu presmerovaý po potvrdení objednávky. Zadá potrebné údaje z platobnej karty a následne potvrdí odoslanie platby. 

 • bezhotovostne online bankovým prevodom, prostredníctvom tlačidiel jednotlivých bánk od služby ComGate Payments, a.s. Tu si kupujúci môže zvoliť možnosť "zrýchleného" bankového prevodu. Zvolí si tlačidlo konkrétnej banky z ponuky a následne zadá potrebné údaje.

V prípade väčších objednávok je možné si dohodnúť individuálnu zľavu, v závislosti od objemu objednaného tovaru.

V prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného  spotrebiteľa, predávajúci vyžaduje platbu vopred na účet vykonanú bezhotovostným prevodom alebo platobnou kartou

Kontaktné údaje platobnej spoločnosti(v prípade reklamácii alebo informácii o platbách): 

 https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 ComGate Payments, a.s.
 Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
 E-mail: platby-podpora@comgate.cz
 Tel:  +420 228 224 267

Zodpovednosť za vady tovaru alebo služby

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rámci záručnej doby, ktorá sa vzťahuje na daný tovar, či službu. Doba minimálnej spotreby je vyznačená individuálne na obale produktov, v inom prípade platí všeobecne platná záručná doba 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia tovaru.

Kupujúci je povinný používať a zaobchádzať s tovarom v súlade s inštrukciami na obale, ak si to daný tovar vyžaduje.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov, GDPR

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj účet".

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona 122/2013 Z.z vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnené, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zákona 122/2013 Z.z pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytované a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu info@tothem.sk alebo call centra.

Ostatné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke.

Používatelia využívajú obsah stránky na vlastné riziko. Predávajúci nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach.

Stránka môže odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré predávajúci nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Predávajúci nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na stránke.

FeelEco - domáci líder v ekologickej drogérii

08.02.2024

Predstavenie značky, na ktorej ekologické prostriedky sa dá spoľahnúť. FeelEco je značka, ktorú väčšina...

Tierra Verde - firma, kde ekológia nie je len klišé

08.02.2024

Prinášame vám pohľad do "útrob" tejto spoločnosti, ktorá je špeciálna svojou kombináciou podnikania ruku...

POZOR na Sušené ovocie (Oxid siričitý - E220)

15.12.2022

Charakteristika Oxid siričitý je jedovatý a vysoko dráždivý, často spomínaný ako znečisťovateľ ovzdušia.Je...

FIT Cookies

11.12.2021

Populárne cookies, ktoré perfektne sadnú k domácej, vianočnej atmosfére.  Suroviny:  120 g masla izbovej...

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YmM0Y